Stadgar

Vid den extra föreningsstämman 2021-11-20 så antogs de nya stadgarna. Förändringarna handlade om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter föreningen ska ha.

Klicka här för att se de nya stadgarna.